Projekt Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko – neretvanske županije Lučino razdolje se sufinancira sredstvima Europske Unije u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

O PROJEKTU

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje

 

CGO Lučino razdolje

Prostornim planom Dubrovačko – neretvanske županije predviđena je izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom na lokaciji „Lučino razdolje“

Obuhvat zahvata Centar za gospodarenje otpadom „Lučino razdolje“ (CGO „Lučino razdolje“) je cca 34,4 ha  od čega se unutar ograde CGO „Lučino razdolje“ nalazi cca 19 ha. Predviđeni vjek trajanja zahvata je 25 godina.

CGO „Lučino razdolje“ nalazi se u Dubrovačko - neretvanskoj županiji, na području Općine Dubrovačko primorje, otprilike 1 km zapadno od naselja Trnovica.

 

Namjena građevine je centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko - neretvanske županije. Izgradnja CGO „Lučino razdolje“ planirana je u svrhu uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom na području Dubrovačko - neretvanske županije, a cilj mu je da služi organiziranom, gospodarski usmjerenom i cjelovitom načinu gospodarenja otpadom s navedenog područja (5 gradova: Dubrovnik, Korčula, Ploče, Metković i Opuzen te 17 općina: Blato, Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje i Župa dubrovačka.)

CGO „Lučino razdolje“ je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada, a sastoji se od postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO postrojenja), za rad centra potrebnih zgrada, postrojenja za obradu otpadnih voda, unutrašnje infrastrukture, druge opreme, odlagališta za ostatni otpad te pretovarnih stanica.

CGO Lučino razdolje – shema


Dokumenti:

 

Kapacitet CGO „Lučino razdolje“:

 • MBO postrojenje: obrada cca 40.000 t/god otpada
 • Postrojenje za obradu građevnog otpada: obrada cca 7.520 t/god građevnog otpada
 • Odlagalište neopasnog otpada: odlaganje cca 578.000 m3 obrađenog otpada tijekom predviđenog vijeka trajanja (25 godina)
 • Odlagalište inertnog otpada: odlaganje cca 42.000 m3 inertnog otpada tijekom predviđenog vijeka trajanja (25 godina)

Na prostoru za privremeno skladištenje odvojeno prikupljenih komponenti otpada prikupljati će se i privremeno skladištiti manje količine posebnih vrsta otpada. U sklopu CGO „Lučino razdolje“ vršit će se obrada otpadnih voda na uređaju za obradu otpadnih voda.

Procjena količina otpada:

 • cca 27.464 t/god ostatnog (miješanog) komunalnog otpada (MKO)
 • cca 11.131 t/god ostatnog otpada nakon sortiranja reciklabilnog otpada
 • cca 7.520 t/god građevnog otpada (GO)
 • cca 453 t/god ostatnog otpada nakon obrade odvojeno prikupljenog glomaznog otpada
 • cca 275 t/god ostatnog otpada nakon obrade odvojeno prikupljenih posebnih kategorija otpada
 • cca 958 t/god ostatnog otpada nakon obrade (kompostiranja) odvojeno prikupljenog biootpada i otpada iz vrtova i parkova

Produkt MBO obrade miješanog komunalnog otpada i ostatnog otpada nakon sortiranja reciklabilnog otpada:

 • obnovljive sirovine (reciklabilne frakcije)
 • gorivo iz otpada (GIO/RDF)
 • bioplin za proizvodnju električne energije
 • biostabilizirani materijal za odlaganje (stabilat)

Slika 1. Shematski prikaz tehnološkog procesa obrade miješanog komunalnog otpada u CGO Lučino razdolje

 

Postrojenje za obradu građevnog otpada (GO):

 • abeton i armirani beton 
 • kamen (materijal iz iskopa)
 • asfalt
 • cigla i crijep
 • žbuka

Produkt MBO obrade:

 • reciklirani GO
 • ostatak nakon obrade
 • izdvojeno željezo

Odlagalište neopasnog otpada (prosječne vrijednosti):

 • ostatak nakon mehaničko-biološke obrade u MBO postrojenju: oko 13.630 t/god
 • ostatak nakon obrade glomaznog otpada (dovoz direktno na lokaciju CGO): oko 453 t/god
 • ostatak nakon obrade posebnih kategorija otpada (dovoz direktno na lokaciju CGO): oko 275 t/god
 • ostatak nakon obrade biorazgradivog otpada i biootpada (dovoz direktno na lokaciju CGO): oko 958 t/god

UKUPNO: oko 15.316 t/god

Odlagalište inertnog otpada (prosječne vrijednosti):

 • odlagat će se ostatak nakon obrade na postrojenju za obradu građevnog otpada, u količini od oko 2.250 t/god

Na predviđenoj površini predviđa se izgradnja svih navedenih građevina te ograde s ulaznim vratima u prostoru CGO „Lučino razdolje“ s pratećom infrastrukturom i zelenim površinama.

t/god komunalnog otpada
Pretovarnih stanica
tona građevinskog otpada