Odluka o odabiru ponude – Usluga izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom kroz projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom „Lučino razdolje“

U postupku javnog nadmetanja broj 2019/S 0F2-0039285 – otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi usluge – Usluga izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom kroz projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom „Lučino razdolje“ (Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, OIB: 10713369361), odabire se ponuda SL CONSULT d.o.o. (Dimičeva ul. 9, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija, OIB: 13216164041), broj ponude 1701-19 od 20.11.2019. godine na iznos od 600.000,00 kn s PDV-om (480.000,00 kn bez PDV-a.

Evidencijski broj nabave: 01/2019

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2019/S 0F-0039285

Uvid u dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani mogu ostvariti na web stranici Narodnih novina:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3246570

Share