Obavijest o sukobu interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem važećeg Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji su obavezni objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16):

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

  • BMD d.o.o., Marka Marojice 31, Dubrovnik, OIB: 07655876789
  • Hotel OSMINE, Put od Osmina bb, 20 232 Slano, OIB: 66233587142
  • LOVORNA 017 d.o.o., Kručica 11,20232 Slano, OIB: 32677328689
  • JUVENTUS 105 j.d.o.o., Kručica 11, 20232 Slano, OIB: 99401948279

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16).

Share