Gospodarenje otpadom

O sustavu

Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19).

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj je jedno od najvažnijih pitanja zaštite okoliša, kao i jedno od najzahtjevnijih područja u smislu usklađivanja sa standardima Europske unije. Rješavanje tih problema i usmjeravanje prema cjelovitom i suvremenom gospodarenju otpadom jedan su od prioriteta zaštite okoliša RH.

Najveći problem glede zaštite okoliša u RH je neodgovarajuće gospodarenje otpadom. Količina otpada je u stalnom porastu, a infrastruktura koja bi taj otpad trebala zbrinuti nije dostatna.

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) i Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj 2017. – 2022. godine (NN 3/17) utvrđuje ciljeve za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu a proistekle iz obveza preuzetih Ugovorom o pristupanju RH EU (poglavlje 27, Okoliš).

PGO RH 2017. -2022 (NN3/17): Cilj 1. Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom sadrži sljedeće podciljeve:

  • Cilj 1.1 Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5%
  • Cilj 1.2 Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.)
  • Cilj 1.3 Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada
  • Cilj 1.4 Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada

Za ostvarenje Cilja 1.4 Odložiti manje od 25% komunalnog otpada, potrebno je provesti mjere 1.4.1 do 1.4.6 Jedna od navedenih mjera je 1.4.5 Izgradnja centara za gospodarenje otpadom, a u opisu navedene mjere u PGO RH (NN3/17) navodi se sljedeće:

„Ova mjera uključuje izgradnju građevina za obradu miješanog komunalnog otpada, neopasnog otpada koji preostaje nakon materijalne oporabe i drugog neopasnog otpada. Prilikom planiranja kapaciteta ovih građevina potrebno je izraditi studiju izvedivosti koja će uvažavati ciljeve propisanim HR i EU zakonodavstvom kao i ovim Planom. U studiji trebaju biti prikazane sve mjere koje je potrebno provesti na području obuhvata projekta da bi se dosegli ciljevi i opravdao kapacitet. Prilikom planiranja ovih građevina potrebno je sagledati mogućnost da se u sklopu iste građevine nalaze postrojenja za obradu građevnog otpada, otpada koji sadrži azbest, glomaznog otpada i biootpada i postrojenje za razvrstavanje odvojeno prikupljenog papira/kartona, stakla, metala i plastike.“

Prezentacija: 

Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko – neretvanske županije “Lučino razdolje”