Posebne kategorije otpada su tokovi otpada za koje se propisuju posebni uvjeti gospodarenja, zbog njihove štetnosti za okoliš i ljudsko zdravlje, kao i količina koje se generiraju. Upravljanje posebnim kategorijama otpada uključuje prikupljanje, transport, reciklažu, obradu i odlaganje prema strogim propisima i standardima, koji su regulirani posebnim pravilnicima.

Zakonom o gospodarenju otpadom utvrđeno je 13 posebnih kategorija otpada i to: otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, građevni otpad i otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadna električna i elektronička oprema, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili, plastika za jednokratnu uporabu i ribolovni alat koji sadrži plastiku. Kako bi se osigurala najveća moguća ekonomska vrijednost sakupljenog otpada, za sedam posebnih kategorija otpada uveden je sustav proširene odgovornosti proizvođača odnosno naplata naknade za stavljanje na tržište proizvoda od kojih nastaje određena kategorija otpada.

Posebne kategorije otpada u sustavu proširene odgovornosti proizvođača

Otpadna ambalaža

Ambalaža je svaki proizvod, neovisno o vrsti materijala, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda te od proizvođača do korisnika odnosno potrošača. Sustav gospodarenja otpadnom ambalažom uspostavljen je 2006. godine i predstavlja djelatnosti sakupljanje, obrade i nadzora s ciljem sprečavanja odlaganja otpadne ambalaže na deponije zbog štete za okoliš, ali i ekonomske štete jer se radi o energetski vrijednim materijalima. Dio ovog sustava čini poznata stimulativna mjera povratne naknade.

Otpadna vozila

Otpadno vozilo je vozilo koje radi oštećenja, dotrajalosti i drugih uzroka posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Zbog mogućnosti nekontroliranoga ispusta tekućina otpadna vozila predstavljaju opasnost za okoliš te zahtijevaju posebnu brigu prilikom odlaganja.

Otpadne gume

Gospodarenje otpadnim gumama poduzima se radi korištenja njihovih vrijednih svojstava kao i smanjenja štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i okoliš. Posjednici otpadne gume mogu predati u reciklažno dvorište, serviseru prilikom zamjene guma ili na skladištu sakupljača. Svakako, ne smiju se odlagati na odlagališta.

Otpadna električna i elektronička oprema (EE otpad)

Prema podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, svake godine u svijetu se proda 300 milijuna računala i milijardu mobilnih uređaja, a 80% ih završi na odlagalištima. Računala i pametni telefoni sadrže elemente opasne po zdravlje ljudi, kao što su olovo, živa, kadmij, berilij i arsen, stoga se moraju sakupljati i odvoziti odvojeno od ostalog otpada. Svoje stare električne i elektroničke uređaje građani mogu odložiti na jedan od četiri pravilna načina. Uređaje veličine do 25 cm mogu besplatno predati u trgovini s oznakom „Preuzimamo EE otpad bez obveze kupnje“, dok veće uređaje mogu besplatno predati u trgovini kada kupuju nove ili u reciklažno dvorište. Postoji i opcija besplatnog odvoza putem ovlaštenih sakupljača, popis kojih možete pronaći na www.fzoeu.hr.

Otpadne baterije i akumulatori

Cilj sustava gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima je osiguravanje odvojenog sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora u najvećoj mogućoj mjeri, kako bi se smanjilo njihovo odlaganje kao miješanog komunalnog otpada i postigle visoke stope recikliranja svih otpadnih baterija i akumulatora te istovremeno smanjio negativan učinak na okoliš kojeg uzrokuju.

Plastični proizvodi za jednokratnu uporabu i ribolovni alati koji sadržavaju plastiku

Sukladno Direktivi (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i vijeća od 5. lipnja 2019. godine o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš, Republika Hrvatska je kao država članica EU prihvatila obvezu uspostave sustava proširenje odgovornosti proizvođača za sve plastične proizvode za jednokratnu uporabu navedene i ribolovni alat koji sadrži plastiku. Krajem 2023. godine na snagu je stupio Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku, a kojim se propisuju postupci, uvjeti i zahtjevi za ponovnu uporabu navedenih proizvoda, recikliranje i smanjenje konačnog zbrinjavanja otpada, sve kako bi se doprinijelo prijelazu na kružno gospodarstvo.

Ostale posebne kategorije otpada

Otpadni tekstil i obuća

Otpadni tekstil i obuća imaju vrijedna svojstva koja mogu biti ponovno uporabljena, materijalno ili termički iskoristiva. Svoju staru odjeću i obuću građani mogu odložiti u reciklažnim dvorištima i to bez plaćanja bilo kakve naknade.

Medicinski otpad

Otpad koji nastaje tijekom pružanja medicinskih usluga je opasan ako pripada sljedećim kategorijama: patološki otpad, infektivni otpad, oštri predmeti, farmaceutski otpad, kemijski otpad, posude pod pritiskom i radioaktivni otpad. Uz opasni u zdravstvenim ustanovama nastaje i inertni medicinski otpad iz kuhinja, restorana i ureda. Ovaj otpad se zbrinjava kao komunalni otpad jer nije nastao pri medicinskim postupcima i ne predstavlja rizik za zdravlje i okoliš.

Otpad iz proizvodnje titan dioksida

Titan dioksid je tvar koja se koristi kao najkvalitetniji bijeli pigment u proizvodnji premaza i boja, foto-katalizatora te vrlo širokog spektra proizvoda za osobnu higijenu i kozmetičkih proizvoda poput pasta za zube, krema za sunčanje, ruževa, sapuna i slično. Sukladno odredbama Direktive Europskog parlamenta i vijeća te Pravilnika o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida, postrojenjima koje proizvode titan-dioksid, sakupljačima i ovlaštenicima zabranjuje se ispuštanje otpada iz proizvodnje u morski okoliš te odlaganje otpada iz njegove proizvodnje u ili na tlo.

Otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili (PCB)

PCB-i su sintetski spojevi su se počeli komercijalno proizvoditi 1929. godine kao tekućine i ulja za prijenos topline zbog dobrih izolacijskih svojstava i stabilnosti pri visokim temperaturama. Ovi spojevi najčešće se upotrebljavaju u proizvodnji transformatora i kondenzatora. Dozvoljeni  postupci za zbrinjavanje otpada koji sadrži PCB su fizikalno-kemijska obrada i spaljivanje na kopnu, a razina uništenja ili nepovratne transformacije mora biti takva da nakon provedenih postupaka razine emisija u zrak i vode budu u skladu s propisanim graničnim vrijednostima te da nema utjecaja na propisane standarde kvalitete okoliša.

Građevni otpad i otpad koji sadrži azbest 

Dugo vremena azbest je bio jedan od najčešće korištenih materijala u građevini, no istraživanja su otkrila njegovu štetnost na zdravlje ljudi pa je 1. siječnja 2006. godine u Republici Hrvatskoj na snagu stupila zabrana proizvodnje, prometa i upotrebe azbesta i materijala koji ga sadrže. Građanima je omogućeno propisno zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži azbest pa tako, prema odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom, u reciklažno dvorište mogu besplatno predati do 200 kg tog otpada, svakih šest mjeseci.

Neopasnom i inertnom građevnom otpadu, koji ne sadrži azbest, daje se posebna važnost u procesu kretanja prema kružnom gospodarstvu, zbog velikih količina te potencijala za recikliranje i oporabu. Upravo u sklopu projekta Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje izgradit će postrojenje za obradu građevnog otpada na kojem će se zaprimati sljedeće vrste otpadnog materijala: beton i armirani beton, kamen (materijal iz iskopa), asfalt, cigla i crijep te žbuka. Prihvaćeni građevni otpad (GO) podvrgavat će se obradi, a kao produkti nastat će reciklirani GO, ostatak nakon obrade te izdvojeno željezo. Planirani kapacitet obrade iznosi čak 7.520 tona građevnog otpada godišnje.

Izvor naslovne fotografije: Unsplash

Literatura: 

Zakon o gospodarenju otpadom, Narodne novine, br. 84/2021, 142/2023

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, https://www.fzoeu.hr/hr/posebne-kategorije-otpada/7583