Projektno – tehnička dokumentacija

U pripremi projektno – tehničke dokumentacije Projekta sudjeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond) sa sredstvima kapitalne pomoći u iznosu od 100% procjenjenih i opravdanih troškova izrade projektno – tehničke dokumentacije, u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike RH, Dubrovačkom – neretvanskom županijom i Agencijom za gospodarenje otpadom d.o.o.

Temeljem izrađene projektno – tehničke dokumentacije ishođeni su sljedeći upravni akti

Centar za gospodarenje otpadom „Lučino razdolje“

  • Lokacijska dozvola Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko – neretvanske županije“, građevina infrastrukture namjene gospodarenja otpadom, 1. Skupine na katastarskim česticama u k.o. Trnovica, na području Općine Dubrovačko primorje u Dubrovačko – neretvanskoj županiji, KLASA: UP/I-350-05/19/01/000013, URBROJ: 531-06-1-2-19-0008, od 23.3.2019.
  • Rješenje za namjeravani zahtvat – Centar za gospodarenje otpadom u Dubrovačko – neretvanskoj županiji na lokaciji „Lučino razdolje“ – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-03/10-02/88, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-9 od 26. veljače 2014.)
  • Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša kojim je Zahvat – Centar za gospodarenje otpada Dubrovačko – neretvanske županije prihvatljiv za okoliš uz ispunjavanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za novo postrojenje Centara za gospodarenje otpada Dubrovačko – neretvanske županije na lokaciji Lučino Razdolje, KLASA: UP/I 351-03/10-02/88, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-19, od 26. veljače 2014.

Cestovni pristup do CGO „Lučino razdolje“