Plan nabave za 2020.

Temeljem odredbe članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN, broj 120/16) i članka 3. i 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, broj 101/17) te članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, direktor trgovačkog društva Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. sa sjedištem u Dubrovniku, Pred dvorom 1, OIB:10713369361 (Društvo), 27.2.2020. donio je Odluku o donošenju Plana nabave roba, usluga i radova za 2020. godinu, KLASA: 406 -01/01-20-01, URBROJ: 2117/1-25-20-01.

 

Share