Obavijest o dodjeli ugovora – Ugovor o uslugama nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje

Naručitelj, AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o., Pred dvorom 1, HR -20 000 Dubrovnik, OIB: 10713369361, MBS: 090019826 i Izvršitelja TRAMES d.o.o., Šipčine 2, HR – 20 000 Dubrovnik, OIB 80480322314, MBS:060374031, temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2021/S 0F2-0014053, evidencijski broj javne nabave 1/2021-U od 15.4.2021., i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude KLASA:406-01/21-03/4, URBROJ: 2117/1-25-22/89 od 25. 3. 2022., sklopili su dana 11.5.2022. UGOVOR O USLUGAMA NADZORA NAD RADOVIMA NA IZGRADNJI CGO LUČINO RAZDOLJE, KLASA: 361-02/22-03/01, URBROJ: 2117-25-22-1, sa ugovorenom cijenom 2.866.499,00 kn (slovima:dvamilijunaosamstošezdesetšesttisućačetristodevedesetdevet kuna i nulanula lipa) bez PDV-a.

Predmet ovog Ugovora su usluge nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje u svemu prema provedenom postupku javne nabave.

Share