Projekt Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko – neretvanske županije Lučino razdolje se sufinancira sredstvima Europske Unije u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

d.o.o. za gospodarenje otpadom i usluge

Sjedište
Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano
Adresa poslovanja
HR -20232 Slano, Trg Ruđera Boškovića 1
Uprava
Dipl. oec. Josip Bačić, direktor
Sud upisa u sudski registar
Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku

Osnivači:

Dubrovačko-neretvanska županija u visini 100 % temeljnog kapitala Društva.

Organi Društva su Skupština i Uprava. Skupština je najviši organ društva a čini je predstavnik osnivača. Upravu društva čini direktor kojeg imenuje Skupština društva. Direktor Društva je Josip Bačić.

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. je trgovačko društvo za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije. Društvenim ugovorom sklopljenim 8.2.2007. g. DNŽ osniva Agenciju za gospodarenje otpadom, društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom. Cilj osnivanja društva je uspostava sustava gospodarenja otpadom DNŽ.

Organi Društva su Skupština i Uprava. Skupština je najviši organ društva a čini je predstavnik osnivača. Upravu društva čini direktor  kojeg imenuje Skupština društva. Direktor Društva je Josip Bačić.

Matični broj-OIB
MBS 090019826 , MB 2436400, OIB 10713369361

Banke –žiro računi
Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb
IBAN: HR4323400091110354963
SWIFT/BIC:PBZGHR2X

Temeljni kapital:
100.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti

Pristup informacijama

t/god komunalnog otpada
Pretovarnih stanica
t/god građevnog otpada
godina - predviđeni vijek trajanja

PROJEKT CGO

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje

Postavite pitanje