Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Ago d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

  • BDM d.o.o., Marka Marojice 31, Dubrovnik, OIB: 07655876789 (Izjava o postojanju sukoba interesa_pdf)
  • Hotel OSMINE, Put od Osmina bb, 20 232 Slano, OIB: 66233587142
  • Lovorna 017 d.o.o., Kručica 11, 20232 Slano, OIB: 32677328689
  • Juventus 105 j.d.o.o., Kručica 11, 20232 Slano, OIB: 99401948279

Vezani dokumenti: